Generalforsamling Stenhus Idræts Klub

Der indkaldes hermed i henhold til vedtægtens § 9 til ordinær generalforsamling i Stenhus Idræts Klub 

onsdag den 09. oktober 2019 kl. 15.00 i Konferencesalen (S3).

 

Den ordinære generalforsamling indkaldt til afholdelse den 28. august måtte aflyses, derfor indkaldes hermed på ny til generalforsamling.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

Dagsorden

 

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

6a) Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring

7) Valg af formand (i lige år)

8) Valg af kasserer (i ulige år)

9) Valg af sekretær (i ulige år)

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

12) Valg af revisor og revisorsuppleant

13) Eventuelt