Der indkaldes hermed i henhold til vedtægtens § 9 til ordinær generalforsamling i Stenhus Idræts Klub torsdag den 11. februar 2021 kl. 15.30 i Konferencesalen i Stenhushallen.

 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

Dagsorden

 

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand (i lige år)

8) Valg af kasserer (i ulige år)

9) Valg af sekretær (i ulige år)

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

12) Valg af revisor og revisorsuppleant

13) Eventuelt

 

 

13. januar 2021, Bestyrelsen