Corona-virus

Opdatering pr. 25. maj kl. 11:30

Fra onsdag den 27. maj bliver det igen muligt for fortsættereleverne at have undervisning på skolen. Det glæder vi os over på Stenhus Gymnasium, for der er ganske givet en masse elever og lærere, der længes efter mere normale forhold, og efter at se hinanden! Samtidig skal vi alle holde fast i alle sundhedsforanstaltningerne, som sætter nye rammer.

Per Farbøl, rektor, har stor forståelse for de, der bare gerne vil i gang med det samme: "vær tålmodig, for allerede i denne uge kommer de fleste af jer på skolen igen, og vi gør hvad der er muligt for at få jer alle ind hurtigt. Og ja, det bliver nok i begrænset omfang; men det sker nu." Og han tilføjer: "til de bekymrede:“ vær helt rolige, for der er styr på håndvask, afspritning og afstand på skolen. Spørg bare afgangsklasserne om, hvordan den nye virkelighed er på Stenhus Gymnasium."

De allerede planlagte virtuelle årsprøver vil fra torsdag den 28. maj blive afviklet fysisk på skolen. Detaljer om tid og sted vil fremgå af lectio. Derudover vil f.eks. 1g'ernes DHO-fremlæggelser bliver fysiske på skolen i stedet for virtuelle. Endelig vil der også blive tale om regulær undervisning. Alle skal holde øje med lectio, hvor tid og sted for den fysiske undervisning kan ses i skemaet.

For afgangseleverne gælder, at de sidste skriftlige eksaminer afvikles i uge 22, mens den mundtlige eksamen for 3g (SRP-fremlæggelse) afvikles i uge 25 og hf'ernes sidste mundtlige eksamen afvikles i uge 26. Der mangler stadig en udmelding fra Børne- og undervisningsministeriet vedrørende afslutningsarrangementer, hvorfor skolen heller ikke kan melde noget ud endnu, men der er fuld gang i planlægningen, og rektor er begyndt på sin dimissionstale!

Bogaflevering inden sommerferien er i år skemalagt i uge 24-25-26 for at kunne styre, at ikke alt for mange samles i bogdepotet på samme tid. Alle bedes respektere de tildelte tider og møde op med alle de hjemkaldte bøger, for uden bogaflevering inden ferien, kan vi ikke starte skoleåret op igen i august!

Mvh Ledelsen

Opdatering pr. 16. april kl. 17.00

På Stenhus Gymnasium har vi nøje fulgt Sundhedsstyrelsens og Børne- og undervisningsministeriets udmeldinger og retningslinjer hen over påsken. Vi har nu udarbejdet en samlet plan, udfra de nuværende kendte betingelser, for hvordan den kommende del af skoleåret skal foregå.

Elever i 1. g, 2. g, 1. h, IB og Pre-IB

I skal alle fortsat frem til den 10. maj undervises virtuelt - og muligvis endda i længere tid. 

Afgangselever i 2. hf og 3. g 

Regeringen har besluttet, at 2. hf og 3.g elever gerne må komme tilbage på skolen, hvis det kan ske med overholdelse af en lang række retningslinjer udstukket af Sundhedsstyrelsen og Børne- og undervisningsministeriet. 

Vi har derfor besluttet, at da vi vil:

  • sikre en effektiv undervisning, hvor alle elever i alle klasser og årgange har mulighed for at få den undervisning, der er forudsat i bekendtgørelsen,
  • sikre både lærergennemgang og individuel vejledning,
  • sikre undervisning både i fællesfag og valgfag
  • sikre at lærerne har mulighed for at skaffe sig et bedømmelsesgrundlag for årskaraktererne,

så vil vi for 2. hf og 3.g fortsætte med en hel del virtuel undervisning frem til og med 7. maj efter det nuværende normale skema.

Men: Vi vil også kalde 2. hf og 3.g klasserne ind til undervisning på skolen i denne periode. I første omgang indkaldes alle klasserne til orientering om undervisningen, karakterer, eksamensfag og de andre fag og ledelsen vil besvare spørgsmål. Derudover vil I blive undervist (jeres lærerne byder ind med indhold) og så vil hele klassen mødes igen.

Denne undervisning, som altså bryder med det normale skema og foregår fysisk på skolen, vil fremgå af jeres skema i lectio.

Ovenstående gælder undervisningen fra mandag den 20. april frem til fredag den 7. maj 2020.

I ugen mandag den 11. maj til fredag den 15. maj vil vi for 3. g lave decideret eksamenstræning til den skriftlige eksamen i dansk og i et studieretningsfag og det skriftlige fag, hvor der i stedet for eksamen skal gives en ekstra årskarakter. For 2. hf laver vi også decideret eksamenstræning til den skriftlige eksamen i dansk og engelsk og evalueringssamtaler i mundtlig engelsk.

Undervisningen i denne uge vil foregå efter et særligt skema og kan både foregå på skolen og virtuelt. Det vælger de enkelte faglærere. I vil også få eksamensorientering af ledelsen, for det er noget mere kompliceret at afholde skriftlig eksamen i disse tider.

Information

Alle elever og ansatte på Stenhus Gymnasium er via lectio blevet orienteret om ovenstående og har modtaget særlige oversigter over forløbet for de enkelte årgange. Desuden SKAL alle orientere sig i denne skrivelse: Sikkerhed på Stenhus og Covid-19, der også er sendt ud på lectio til alle.

Det er fortsat vigtigt, at alle holder sig løbende orienteret på lectio, hvor alle beskeder om undervisningsforhold m.m. formidles direkte til de berørte.

Mvh Ledelsen

Opdatering pr. 14. april kl. 8.00

Så er vi i gang igen efter påskeferien.

Lige inden påske meldte undervisningsministeren nyt ud om resten af skoleåret.

1g, 2g, 1h, Pre-IB og 2i
1.g og Pre IB, 2.g, 1.hf og 2.IB skal fortsat frem til 10. maj udelukkende undervises virtuelt. Hvad der sker derefter, ved vi rent faktisk ikke – og måske er der ingen, der på nuværende tidspunkt ved det.

Alle eksaminer er aflyst. Elever der skulle have været til eksamen (for 1.hf i alle afsluttende fag, for gymnasiet og Pre IB hvis de var trukket ud til eksamen i et eller flere fag), får nu i stedet en karakter på baggrund af deres præstationer i undervisningen og evt. tests el. lignende i resten af skoleåret. Interne prøver efter 1.g og 2.g afvikles enten virtuelt eller først i næste skoleår.

Når eksamen nu aflyses, så fortsætter undervisningen nok et godt stykke ind i juni måned.

2h og 3g
2.hf og 3.g kan nu igen blive undervist på skolen; men det kræver en lang række sikkerhedsforanstaltninger. Det gælder både håndvask ved ankomst til skolen og hver anden time, der skal gøres rent to gange om dagen, der skal være to meters afstand til alle sider til de andre elever (i et almindeligt klasselokale kan der så kun være 12 elever) og en lang række andre forholdsregler.

I 2. hf skal eleverne til eksamen i skriftlig dansk og engelsk og mundtlig eksamen i dansk og et andet fag.
I 3.g skal eleverne til eksamen i skriftlig dansk og et studieretningsfag og mundtligt forsvare deres SRP.

I resten af fagene så får eleverne nu i stedet en karakter på baggrund af deres præstationer i undervisningen og evt. tests el. lignende i resten af skoleåret.

Med færre eksaminer er der lagt op til, at undervisningen også for afgangseleverne fortsætter længere end sædvanligt.

Al undervisning i uge 16 er virtuel

Meget er endnu ikke udmeldt, og hvornår det bliver det, vides ikke. Vi kender heller ikke frihedsgraderne for den enkelte skole til at vælge løsningerne på udfordringerne. Men vi ved, at det er den enkelte skole, der vælger hvor meget undervisning for 3.g og 2.hf, der skal være virtuel og hvor meget med fysisk tilstedeværelse. 

Eleverne starter i denne uge med fortsat at blive undervist virtuelt. Vi vil fra ledelsens side i løbet af de næste to dage meddele mere om, hvordan der skal undervises fremover. Vi vil både se på, hvad der er muligt og hvad der er forsvarligt, for vi lægger stor vægt på jeres og elevernes sundhed.

Mvh Ledelsen

Opdatering pr. 4. april kl. 12.00

Påskeferie - og tiden efter!

Elever og lærere på Stenhus Gymnasium holder påskeferie og skolen er lukket frem til og med 13. april. 

På nuværende tidspunkt er der ingen der ved, hvordan - og hvornår - skolen evt. åbner op igen for normal undervisning. Som udgangspunkt skal vi nok indstille os på at "det virtuelle Stenhus Gymnasium" også er der den 14. april. Hvis vi i løbet af påsken får noget at vide om, hvad der skal ske fremover, så skal vi nok give besked. Først og fremmest gives der direkte besked til lærere og elever i lectio, men også her på hjemmesiden vil vi orientere om situationen. 

De sidste 3 uger har været meget specielle for både elever og personale, og det er kun lykkedes i kraft af en helt ekstraordinær indsats og en indstilling til, at det bare SKULLE lykkes fra alles side. Tak for indsatsen til alle.

Fredag den 3. april afleverede 2. hf'erne og 3.g'erne deres store opgave, henh. SSO'en og SRP'en. Der har været arbejdet ihærdigt med opgaverne, og det lykkedes for alle elever at få afleveret inden tidsfristen kl. 14. Stort tillykke til jer med at komme i mål med opgaverne trods de ændringer, der har været undervejs i forhold til online vejledning og begrænset adgang til fysiske materialer m.m..

Hvad med eksamen?

Ja det ved vi ikke endnu, eller rettere, vi ved kun helt præcist, hvordan det er på IB. På IB bliver der ikke eksamen, som der plejer. I stedet gives der karakterer ud fra det, eleverne har præsteret på skolen og hjemme - stadigvæk med censorer på (IB eleverne er orienteret mere detaljeret om dette). Så IB eleverne kan altså færdiggøre deres uddannelse og blive IB studenter til sommer.

Når det gælder HF og STX, så ved vi endnu ikke, om der bliver skriftlig eksamen og mundtlig eksamen, som der plejer (det diskuteres meget), men selv om det ser uoverskueligt ud nu, så kan alle i 2.hf, 3.g og 3. IB se frem til at blive studenter, - og rektor har oplyst, at han snart starter på at skrive sin dimissionstale :-)

Rigtig god påskeferie!

Mvh Ledelsen

Opdatering pr. 23. marts kl. 17.00

Det er nu besluttet, at skolen skal holde lukket til efter påske. Om det bliver længere, er der ingen der ved på nuværende tidspunkt, men undervisningen fortsætter og eleverne skal fortsat løse de opgaver, som lærerne stiller dem i Lectio og i andre digitale kanaler.

Vi forventer fortsat at eksamen kan afvikles for STX og HF, men afventer en udmelding fra Undervisningsministeriet. Ingen skal bekymre sig, hvis det bliver nødvendigt at aflyse eksamen, for da vil der blive indført ordninger, som gør, at såvel HF- som STX-elever får gyldige eksamensbeviser til sommer og kan begynde på videregående uddannelser efter sommerferien.

MVH Ledelsen

Opdatering pr. 19. marts kl. 10.00

Stenhus Gymnasium er fysisk lukket i en periode som følge af den nuværende COVID-19 epidemi, men undervisningen fortsætter.

Eleverne får dagligt opgaver, som skal løses og sendes digitalt til skolen, og de kommunikerer flittigt med deres lærere. Det stiller store krav til lærerne at organisere undervisningen på den måde, bl.a. fordi de skal bruge nye teknologier, og det stiller store krav til elevernes selvdisciplin, fordi de ikke befinder sig i en traditionel undervisningssituation. Alle er gået på med krum hals og gør et fantastisk stykke arbejde.

Uanset hvor længe skolen er lukket, så garanterer vi, at vores afgangselever får deres studentereksamen til sommer, så de kan begynde på en videregående uddannelse efter sommerferien.

MVH Ledelsen

Opdatering pr. 12. marts kl. 11.15

Skolen er som bekendt fysisk lukket i de næste 14 dage, men undervisningen fortsætter. Vi vil bede alle lærere om at lægge en plan for undervisningen frem til påske, da vi forventer, at lukningen mindst kommer til at vare så længe. Planen skal lægges i Lectio, og af den skal det fremgå, hvad eleverne skal lave, hvilket produktkrav der er til de enkelte timer og hvilken feedback eleverne skal forvente. Lærerne skal give årskarakterer umiddelbart efter påske, og her vil elevernes afleveringer under lukningen tælle med.

Vi forventer, at alle lærere og elever senest kl. 9 hver morgen har været på Lectio og har orienteret sig i dagens program og svaret på beskeder. Ved skoledagens afslutning skal man også kunne få svar fra læreren, men man kan ikke forvente at lærere svarer om aftenen, eller udenfor almindelig arbejdstid. Omvendt er det vigtigt, at alle trygt kan regne med, at de hurtigt får svar på henvendelser og hjælp til de udfordringer, som de er stødt på under arbejdet. Vi forventer desuden, at lærerne dagligt tjekker deres arbejdsmail, da der også kan komme kommunikation ad den vej.

Fredag den 13. marts regner vi ikke med, at eleverne arbejder, men vi vil bede lærerne om at bruge dagen på at planlægge de kommende uger, så både elever og lærere fra og med mandag morgen kan arbejde hjemmefra. Hvis lærere bliver for syge til at svare på beskeder, må de give besked til Trine Uglebjerg (TU), som herefter vil bede en anden faglærer om at svare på eventuelle spørgsmål.

Flere af jer skal i gang med store opgaver i den kommende periode, og der skal i den forbindelse afvikles vejledning. Der vil senere komme en plan for, hvordan denne vejledning kan afvikles på trods af at ingen kan mødes fysisk. Desværre lukker alle biblioteker i landet, ligesom vores bibliotek er lukket, og det er et problem for jer, som skal skrive opgave. Vores bibliotekar (MR) er til rådighed med vejledning, hvis I skriver til hende i Lectio. Måske kan hun hjælpe jer med at finde noget på nettet? Det er ikke optimalt, men det er det bedste vi kan gøre i den nuværende situation.

Flere har skrevet og spurgt, om de kan komme og hente ting, som de skal bruge under lukningen. Der vil i dag være åbent for, at man kan komme og hente ting, men fra og med kl. 16 i dag har ingen længere adgang på skolen, undtagen efter aftale med Henning (HJu).

Læs evt. mere om corona-virus situationen i Danmark på www.coronasmitte.dk

Mvh Ledelsen

 

Opdatering pr. 11. marts kl. 21.45

Statsministeren har her til aften holdt pressemøde og har sagt, at alle gymnasier fra og med fredag skal holde lukket.

Vi har i ledelsen besluttet, at vi lukker skolen for både elever og medarbejdere fra og med i morgen, torsdag den 12. marts.

Indtil videre holder vi lukket i 14 dage, men det kan blive længere.  

Ledelsesmedlemmerne møder som de eneste på arbejde torsdag, og vi vil inden middag komme med en udmelding om, hvordan alle skal forholde sig.

Der vil komme en plan for, hvordan der kan laves SSO- og SRP-vejledning, og der vil komme en plan for, hvordan lærerne kan lave virtuel undervisning.

Skolen lukker, men det er meningen, at alle skal arbejde hjemme, så eleverne bliver klar til eksamen til sommer.

Såvel elever som medarbejdere skal dagligt holde sig orienteret i Lectio, da det er her vi løbende vil kommunikere om, hvad der skal ske.

Læs evt. mere om corona-virus situationen i Danmark på www.coronasmitte.dk

Mvh Ledelsen

 

Opdatering pr. 9. marts

Som det naturligvis er alle bekendt, stiger antallet af folk, som er smittede med coronavirus på verdensplan. I Danmark er antallet af smittede også stigende og her til morgen besluttede Rysensteen Gymnasium på myndighedernes anbefaling at lukke, fordi to elever var smittede.

På Stenhus Gymnasium er ingen smittet, men skulle en elev eller medarbejder få sygdommen, er der en risiko for, at sygdommen også kan sprede sig her på skolen. For at undgå at det sker, har vi indført en række sikkerhedsforanstaltninger. Vi opfordrer alle til:

- God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre. I vil kunne finde sprit flere forskellige steder på skolen.

- Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion. I det hele taget er det vores anbefaling, at I holder en vis afstand til hinanden og dropper knus og håndtryk, når I mødes og tager afsked.

- Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

For at styrke hygiejnen på skolen, vil der ikke længere være buffet for lærere og elever i spisefrikvarteret, og rengøringen af overflader hvor der er en smitterisiko, vil blive opprioriteret. I den kommende tid var der planlagt fællestimer og et skolemøde, men de aktiviteter bliver aflyst, da der er en risiko forbundet med, at mange mennesker samles indendørs på et forholdsvis lille areal. Samtidig er skolens interne fodboldturnering aflyst, ligesom vi vil bede lærerne om at undgå aktiviteter, hvor eleverne er i tæt fysisk kontakt med hinanden.

Hvis man føler sig sløj, skal man ikke komme i skole. Man skal derimod kontakte skolens kontor på 59436465 og meddele, at man er syg, og hvad man fejler. På den måde har vi til stadighed et overblik over, hvor mange syge vi har, og vi kan skride ind, hvis det på et tidspunkt skulle vise sig, at der er mange sygemeldinger i én klasse. Lad mig understrege, at eventuelle sygdomssymptomer på ingen måde er ensbetydende med, at man har fået coronavirus. Vi er bare nødt til i den nuværende situation at være forsigtige og opfordre folk til at blive hjemme, hvis de er syge og er i tvivl om, hvad de fejler.

Det er vigtigt at understrege, at der er absolut ingen grund til panik. Vi har bare en fælles interesse i, at alle følger de ovenstående retningslinjer. På den måde bidrager vi som skole til, at coronavirus'en spreder sig så lidt som muligt.

Læs evt. mere om coronavirus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

mvh Ledelsen

 

Opdatering pr. 6. marts

I dag er Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvordan man minimerer spredningen af coronavirus blevet opdateret. Myndighederne giver helt konkret fem råd:

* Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.

* Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder.

* Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.

* Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.

* Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker

Som det fremgår, er de to første råd ikke nye, men det er nyt, at man skal begrænse den fysiske kontakt, være opmærksom på rengøring og være opmærksom, når man er i tæt kontakt med mange mennesker. Sygdommen er ikke særlig farlig/alvorlig for unge mennesker, men den kan være det for bedsteforældre, andre ældre og/eller syge mennesker, og vi skylder dem at minimere smittespredningen i samfundet. Derfor er det vigtigt, at alle efterlever de nye retningslinjer. 

Læs evt. mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

mvh Ledelsen

 

Besked til alle elever og lærere sendt 4. marts

For at minimere udbredelsen af sygdommen er der kommet nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen: Hvis man efter den 2. marts er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, skal man holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. De særlige risikoområder er i skrivende stund: Iran, Sydkorea, Kina og de norditalienske regioner Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto. Ingen studierejser går til risikoområderne, og da vi er godt i gang med skoleåret, er der en meget lille risiko for, at elever eller lærere har været i et risikoområde efter den 2. marts.

 På Stenhus følger vi udviklingen tæt, og hvis der kommer nye anbefalinger, bliver de formidlet videre så hurtigt som muligt.

Under alle omstændigheder opfordres alle til at forebygge smitte fra coronavirus ved at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

- God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre

- Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion

- Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte.

Vi stiller i de kommende dage håndsprit op forskellige steder på skolen, men opmærksomheden henledes på, at anvisningerne fra Sundhedsstyrelsen er, at man skal vaske hænder. Det er en del af en god beskyttelse. Hvis man ikke er i nærheden at vand og en håndvask, kan man bruge håndsprit.

Hvis man har været i et risikoområde, skal man ikke møde op på skolen, men ringe til skolens kontor. 

Læs evt. mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

mvh Ledelsen