1. Ordensreglerne sikrer et godt arbejds- og undervisningsmiljø på Stenhus Gymnasium

Det er skolens grundlæggende ønske at skabe et positivt arbejds- og undervisningsmiljø. Demokratiske tanker og værdier bør være udgangspunktet i alle sammenhænge.

Derfor forventes det, at alle elever og ansatte tager ansvar for:

 • At udvise gensidig respekt
 • At holde en venlig omgangstone over for hinanden
 • At tage hensyn til og hjælpe hinanden
 • At tage vare på Stenhus’ værdier herunder fx bygninger, inventar og udlånte materialer

Denne ansvarlighed viser sig i vores adfærd på skolens område og i undervisningssituationer, både på og uden for skolen og i alle sammenhænge, hvor vi repræsenterer skolen.

Dette indebærer, at alle elever og medarbejdere ikke bare tager ansvar for sig selv, men også tager ansvar for fællesskabet – både for den enkelte gruppe og klasse og for skolen.

I undervisningen handler det om, at alle bidrager til, at der skabes et optimalt læringsmiljø, hvor alle får mulighed for at bidrage og føle sig trygge. Dette sker i et ansvarligt samarbejde mellem eleverne og mellem elever og lærere. Lærerne samarbejder samtidig i team- og klassesammenhæng om denne opgave.

Alle har fokus på både de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at skabe et optimalt læringsmiljø. Helt overordnet tager alle deres del af ansvaret for, at de værdier, vi har, er styrende for arbejds- og undervisningsmiljøet på Stenhus Gymnasium.

2 Gode rammer for undervisningen

2.1 Forberedelse til timerne og det skriftlige arbejde

I Lectio kan ses en studieplan for undervisningen for hele semestret. Studieplanen indeholder for hvert fag en oversigt over planlagte emner og en oversigt over, hvornår de skriftlige opgaver skal afleveres. For igangværende forløb er der udarbejdet en plan over faglige mål, indhold og materialer.

I det omfang det er muligt, gives der lektier for til en uge ad gangen, og hvis lektien til en time må ændres, skal det senest meddeles i den foregående lektion.

Opgaveformuleringen til de skriftlige opgaver bliver udleveret i god tid inden afleveringstidspunktet. Det er som hovedregel mindst 2 uger for sæt på 4 elevtimer eller derover, og 1 uge for mindre sæt. Det er vigtigt, at de skriftlige opgaver afleveres til tiden, så læreren kan nå at give tilbagemelding inden den næste skriftlige opgave skal udarbejdes.

Den daglige undervisning er placeret mandag-fredag mellem kl. 8.15 og 16.00. Eleverne skal være til rådighed for undervisning i dette tidsrum. Ændringer, der forlænger den skemalagte undervisning, varsles mindst 1 uge i forvejen.

De enkelte timer

Elever og lærere skal være klar til undervisningen ved timens start:

 • Tasker, overtøj, mad og drikkevarer er væk fra bordene
 • De bøger, papirer, lommeregner mv. man forventer skal bruges i timen er fremme
 • Alle er forberedte

I timen skal alle deltage aktivt i undervisningen:

 • Ikke forstyrre ved unødig snak og anden generende adfærd
 • Computere må kun benyttes, når læreren giver lov
 • Mobiltelefoner skal afleveres ved timens begyndelse. Ved manglende overholdelse af dette forbeholder skolen sig ret til midlertidigt at konfiskere elevens mobiltelefon

Ved timens afslutning:

 • Klassen forlades først, når der er så pænt, at de næste kan være der
 • Husk at sætte stole op i overensstemmelse med anvisningerne i lokalet

Som elev skal man:

 • Møde til alle planlagte undervisningsaktiviteter
 • Aflevere alle skriftlige opgaver til tiden og i det omfang og i den kvalitet, der kan forventes. Det betyder, at eleven skal have ydet en tilfredsstillende indsats for at løse opgaverne, og at eleven selv skal have udarbejdet opgaven
 • Deltage i interne prøver. Ved sygdom før prøven skal skolen kontaktes inden prøven begynder
 • Deltage i ekskursioner
 • Hvis man ikke deltager i studierejse el. lign. skal man deltage i den erstatningsundervisning, skolen arrangerer
 • Deltage i øvrige officielle aktiviteter på skolen, fællestimer, idrætsdag m.m.
 • Holde sig løbende orienteret i Lectio om lektier, beskeder og dokumenter

Generelt skal alle elever opføre sig i overensstemmelse med almindelige normer for god opførsel.  Eleverne har store områder at være på. Alle skal være med til at holde orden i disse områder.

2.2 Mødepligt

Der er mødepligt til al undervisning. Det er uacceptabelt for skolen og udtryk for manglende respekt for undervisningen, at elever holder ferie i undervisningstiden. Fravær grundet ferie i undervisningstiden udløser en skriftlig advarsel.

2.3 Meddelelse om fravær

Hvis elever er fraværende fra undervisningen, skal skolen kende årsagen til fraværet. Dette meddeles skolen ved at indtaste årsagen i Lectio for hver enkelt lektion eller anden aktivitet. Man skal være logget på Lectio for at kunne indtaste fraværsårsager.

Hvis elever ikke kan deltage i interne prøver eller eksamen, f.eks. på grund af sygdom, skal skolen så vidt muligt kontaktes inden prøvens/evalueringens start. Der vil senere blive afholdt en sygeprøve. Hvis eleven skulle have været til eksamen, skal eleven aflevere en lægeerklæring for at kunne aflægge sygeeksamen. Det er ALTID eleven, som afholder udgiften, når han eller hun bliver bedt om at aflevere en lægeerklæring.

2.4 Procedure ved for højt fravær

Samtale med klasse-vejlederen: Hvis en elev får for højt fravær tager klassevejlederen en samtale med eleven for at afklare årsagen til fraværet.

Hvis fraværet ikke hurtigt nedbringes, kan eleven få en skriftlig advarsel.

Skriftlig advarsel: Den skriftlige advarsel præciserer, at elevens fravær ikke må overstige 5% i den kommende periode, og at alle skriftlige opgaver skal afleveres rettidigt. Hvis fraværet efter en måned overstiger 5% i perioden, eller hvis fraværet i en enkelt måned er væsentligt større end 5%, kan eleven få 2. skriftlige advarsel eller hvis fraværet er meget stort miste retten til SU.

Klasselæreren, studievejlederen og den pædagogiske leder vil hver måned følge udviklingen i elevens fravær og reagere umiddelbart på dette. Der kan i vurderingen af indgreb tages personlige hensyn.

Særlige vilkår: Betyder at fraværet i en enkelt måned ikke må være større end 5%. Hvis dette ikke overholdes kan eleven fratages retten til SU og/eller bortvises. Der kan i vurderingen tages personlige hensyn.

SU: Mister en elev retten til SU på grund af for ringe studieaktivitet kan vedkommende søge om SU igen, hvis fraværet inden for 2 sammenhængende måneder efter meddelelsen om mistet SU er under 5%.

Selvstuderende: Mister eleven retten til at følge undervisningen kan vedkommende efterfølgende i særlige tilfælde søge om at komme til eksamen som selvstuderende.

Skriftlige advarsler og skriftlige advarsler med særlige vilkår er gældende i ét år.

2.5 Skriftlig forsømmelse

Hvis elever er bagud med skriftligt arbejde kan de indkaldes til lektiecafé eller til skrivelørdag, hvor dette skriftlige arbejde skal afvikles. I lektiecafeen kan eleven få hjælp til at udarbejde opgaverne. Ved aflysninger af den normale undervisning, skal elever, der er bagud med skriftlige opgaver bruge timerne til at udarbejde de manglende afleveringer.

Hvis elever ikke møder op til lektiecafé/skrivetimer eller i øvrigt ikke får afleveret det manglende skriftlige arbejde, vil det få betydning for vurderingen af deres studieaktivitet.

2.6 Fravær i idræt

Elever der ikke kan deltage i den praktiske del af idrætsundervisningen, skal være til stede og deltage i den teoretiske del af undervisningen. Elever som ikke kan være fuldt aktive, skal deltage i den udstrækning skaden tillader det. Ved længerevarende skadesforløb skal eleven kunne dokumentere sin skade ved en erklæring fra enten fysioterapeut eller læge. Det skal fremgå af dokumentationen, hvor længe eleven er fritaget fra idræt og i hvilket omfang. Eleven skal i skadesperioden være til stede i idrætsundervisningen og deltage i den teoretiske del af undervisningen. Eleven afholder den eventuelle udgift til den skriftlige dokumentation af skaden. Lægeerklæringer skal kun indhentes, hvis den pædagogiske leder beder om det.

Elever, der på grund af skade eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele idrætsundervisningen kan efter anmodning blive fritaget for denne. Der skal i disse tilfælde udfyldes en fritagelsesblanket med lægeerklæring og eleven skal i stedet for faget idræt gennemføre et ekstra valgfag på c- niveau. Blanketten afleveres på kontoret. Eleven afholder udgiften til lægeerklæringen.

2.7 Fravær og sygeundervisning

Ved dokumenteret sygdom af længere varighed eller gentagne sygeperioder tilbydes sygeundervisning. Sygeundervisning kan nedbringe fraværet.

2.8 Besked om advarsler

Advarsler for forsømmelser noteres i Lectio, samtidig med at advarslen udleveres eller sendes til eleven i e-Boks. Eleven skal underskrive advarslen, hvorefter den afleveres til studievejlederen eller den pædagogiske leder. Dette skal ske inden 5 dage efter at beskeden er givet i Lectio. Hvis eleven er under 18 år, skal advarslen også underskrives af en af forældrene.

2.9 Snyd med skriftlige opgaver

Det er snyd, hvis en elev skriver af fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig.

Får en lærer mistanke om snyderi, således at der ikke på baggrund af opgaven er et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, hvad eleven kan, og bliver denne mistanke bekræftet gennem en samtale med eleven, da gælder følgende:

 • Første gang:
   a) Meddelelse til klassens pædagogiske leder.
   b) Samtale med klassens pædagogiske leder om konsekvenserne
   c) Skrive ny opgave
 • Anden gang: a. + b. + c. + skriftlig advarsel
 • Tredje gang: a. + b. + c. + Eleven indstilles som udgangspunkt ikke til prøve

Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver som fx dansk/historie-opgaven, studieretningsopgaven eller årsprøver, erklæres besvarelsen for ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave.

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning i dette fag, og eleven kan tidligst gå til eksamen det følgende år.

3. Øvrig adfærd

3.1 Mobning, grænseoverskridende og krænkende adfærd

Skolen accepterer under ingen omstændigheder mobning eller anden grænseoverskridende og krænkende adfærd. Trusler, chikane, voldelig adfærd og både fysisk og digital mobning tolereres ikke. Det gælder uanset om handlingerne udføres i eller efter skoletid.  

3.2 Alkohol

Indtagelse af alkohol på skolen og ved skoleaktiviteter uden for skolens område er ikke tilladt. Ved fester og arrangementer udenfor skoletid kan alkohol dog nydes efter aftale med rektor. Man må under ingen omstændigheder være påvirket i skoletiden.

3.3 Rygning og euforiserende stoffer

Rygning i skoletiden er ikke tilladt. Efter skoletid er det ikke tilladt at ryge på skolens grund. Forbuddet gælder også E-cigaretter, snus og hash. Indtagelse af euforiserende stoffer i skoletiden er ikke tilladt. Man må under ingen omstændigheder være påvirket i skoletiden. 

4. Sanktioner

Overtrædelse af skolens ordensregler kan medføre:

 • Midlertidig hjemsendelse, mens en sag undersøges nærmere 
 • Hel eller delvis udelukkelse fra arrangementer
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisning i op til 10 dage. Der registreres fravær i de dage eleven er udelukket
 • Skriftlig advarsel
 • Midlertidig konfiskering af genstande som vedrører overtrædelsen af ordensreglerne
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et fag, der afsluttes det pågældende skoleår
 • Bortvisning (udskrivning) fra skolen

Ovennævnte sanktioner kan både anvendes på baggrund af adfærd i og udenfor skoletid. Skriftlige advarsler gælder i ét år.

 

Godkendt af bestyrelsen den 5. december 2019